СЧЕТОВОДСТВО И ТРЗ


  – текущо счетоводно отчитане на стопанските операции в предприятието
  – изготвяне на разчетно-платежни ведомости и свързаните с тях платежни документи към бюджета
  – изготвяне на документи, свързани с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения и регистрацията им в НАП
  – ежемесечно подаване на информация за осигурените лица и задължения към НАП, свързани с тях /декларации 1 и 6/
  – изготвяне и подаване на отчети, изисквани от Националния статистически институт
  – изготвяне и подаване на отчети към БНБ по Наредба №27
  – изготвяне на годишни и текущи финансови отчети
  – участие в изготвянето на счетоводни политики, водене на преговори, провеждане на вътрешен одит и др.
        ДАНЪЦИ


  – изготвяне и подаване на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ
  – ежемесечно изготвяне и подаване на декларации и дневници по ЗДДС
  – консултации във връзка текущото прилагане на данъчното законодателство
  – анализ на връчени ревизионни доклади и актове по ДОПК и на наказателни постановления за нарушения на счетоводното, данъчното и осигурително законодателство
  – обсъждане на казуси във връзка с прилагане на данъчното и осигурителното законодателство
  – водене на кореспонденция с НАП, НОИ и други публични институции
        ПРАВНИ УСЛУГИ


  - изготвяне на търговски и трудови договори
  - анализ на договори и казуси по проблеми, свързани с търговското, трудовото, данъчното и осигурителното законодателство
  - консултации и съдействие при обжалване на ревизионни доклади, актове и наказателни постановления